lang - hungary
lang - german
lang - english

Általános szerződési feltételek

1. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA
A ForTax Kft. (a továbbiakban "Szolgáltató") tevékenysége a következő szolgáltatásokat tartalmazza: szakfordítások, hivatalos fordítások, idegen nyelvű tartalmak honosítása, szakmai lektorálás, anyanyelvi lektorálás, OFFI hitelesítés, tolmácsolás. Ettől egyedi megállapodás alapján el lehet térni.

2. MEGRENDELÉS
A Megbízott a fordítási megbízásokat telefaxon vagy elektronikus levélben megerősített szóbeli megrendelésben, levélben, telefaxon, elektronikus levélben, vagy a honlapon található Megrendelés kitöltésével fogadja. A Megrendelőnek a megrendelésben meg kell határoznia a fordítás forrás- és célnyelvét, a fordítás jellegét, a teljesítés határidejét, a fizetés módját, és az általa szokásosan használt szakszavakat, szakkifejezéseket is közölheti (ajánlott). Megrendelő az írásos megrendelés megküldésekor a jelen Általános Szerződési Feltételeben fogalt pontokat automatikusan elfogadja, a Megrendelő azt elolvasottnak és tudomásul vettnek tekinti. Ettől eltérni csak külön írásban lehet, a megrendelés visszaigazolását megelőzően, a Szolgáltató írásos jóváhagyásával. Az ÁSZF nem ismerete nem mentesít a jelen dokumentumban részletezett jogkövetkezmények alól.
További szolgáltatások megrendelése egyedi megállapodás alapján történhet.

3. A MEGRENDELÉS TELJESÍTÉSE
A Szolgáltató köteles a megrendelésben vagy/és a megbízási szerződésben rögzített feltételeknek, valamint - ha más megállapodás nincs - az itt közölt általános szerződési feltételeknek megfelelően a megrendelést teljesíteni. A Szolgáltató fordítói és tolmácsai a munkát a legjobb tudásuk szerint, elvárható pontossággal készítik el.
A nem lektorált fordítások nyersfordításnak, azaz tájékoztató jellegű fordításnak minősülnek.

4. A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKE
A szolgáltatások ellenértékének számlázása a Szolgáltató érvényes árjegyzéke alapján történik. A honlapon feltüntetett leütés árak szóközökkel együtt értendők. A Felek közös megegyezéssel eltérhetnek az árjegyzékben megadott áraktól. Az így egyeztetett árat vagy egységárat a megrendelésben, illetve a megbízási szerződésben fel kell tüntetni.

A Szolgáltató írásos árajánlata tizenöt munkanapig érvényes.
Ha a Megrendelő az érvényességi időn belül (de minimum a leadási vagy szolgáltatási határidőtől számított 4 munkanap) visszavonja a megrendelést, akkor a Szolgáltató a már elkészült munkát és a felmerült költségeit, valamint a megbízás becsült teljes végösszegének tíz százalékát elmaradt haszon címén számlázhatja a Megrendelőnek. Leadási határidőtől számított 4 munkanapon belül történő stornírozás esetén a végösszeg 50%, míg 2 munkanapon belül a végösszeg 100%-a kerül kiszámlázásra.

5. A FIZETÉS MÓDJA
A szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése történhet készpénzben, banki átutalással, paypal-on, vagy az OTPay alkalmazáson keresztül (Masterpass rendszerén). A fizetési módot a megrendelésben és/vagy a megbízási szerződésben egyértelműen fel kell tüntetni.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltatónak jogában áll az aktuális jegybanki alapkamat kétszeresét késedelmi kamatként felszámítania.

6. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
A Szolgáltató vállalja, hogy a megbízás során tudomására jutó információkat, adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, valamint a cég minden munkatársát titoktartásra kötelezi. A munkával kapcsolatban a Megbízó által átadott minden adathordozót bizalmasan kezel, és ezeket a teljesítéssel egyidőben a Megbízónak hiánytalanul visszaszolgáltatja, vagy megsemmisíti.

7. SZAVATOSSÁG
A Szolgáltató köteles a megbízásoknak jó minőségben, a kitűzött határidőre eleget tenni. Nem felel azonban a helytelen vagy értelmetlen megfogalmazásból eredő, továbbá az eltitkolt vagy téves információk és adatok okozta hibákért, így a sajátos szakkifejezések, rövidítések megadásának elmulasztásából eredő pontatlanságokért.
Ha a Megrendelő véleménye szerint a teljesítés hiányos, akkor ezt minden esetben konkrétan indokolnia kell. Reklamációt fordítás esetében a munka leadásától számított 3 napon belül lehet benyújtani. A megalapozottnak bizonyult hiányosságok kijavítását a Szolgáltató egy méltányos határidőn belül köteles elvégezni. Ha a Megrendelő erre nem tart igényt, akkor a Szolgáltató mentesül hiánypótlási kötelezettsége alól. Amennyiben a Szolgáltató a hiánypótlási kötelezettségének eleget tesz, a megbízó köteles a szolgáltatásért járó teljes összeget megfizetni, kivéve ha a késedelemből bizonyíthatóan kára származott. Ez esetben a Felek a Megrendelő által fizetendő összeg mértékét a kár nagyságával arányosan csökkentik, de maximum 20% díjmérséklésig.
Nem jelentős fordítási hiba esetén reklamáció nem nyújtható be. Nem jelentős hibának minősül valamennyi esetben az elírás, továbbá nem lektorált fordítás esetében a nem értelemzavaró fordítási hiányosság. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a fordítás bármilyen téves értelmezéséből eredő károkért.

8. KÁRTÉRÍTÉS
A fordítási hibák számát az összes leütésszámohoz viszonyítjuk, és ha az eléri, vagy meghaladja a Fordítóirodák Egyesülete által meghatározott szintet, és az nem kerül kijavításra a megállapodott határidőre, akkor kompenzációt adunk. A szolgáltatások esetleges hibás teljesítéséből származó minőségi kifogások rendezésére a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.

9. VIS MAJOR
Vis major (elháríthatatlan külső ok) bekövetkezése megszünteti a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött szerződést. A Szolgáltató ilyen esetben mentesül kártérítési felelőssége alól.

10. ILLETÉKES BÍRÓSÁG
A megbízási szerződésből eredő bármely jogvita esetén a Felek a Megbízott székhelye szerint illetékes bíróság illetékességét ismerik el.

11. ÉRVÉNYESSÉG
Egyéb megállapodás hiányában a megbízások teljesítésére a megrendelésben, illetve a megbízási szerződésben foglaltakon kívül az itt közölt általános szerződési feltételek vonatkoznak. A Felek ezektől közös megegyezéssel írásban eltérhetnek.
 
Kalkulátor
Online kalkulátor
Megrendeléshez kérjük válasszon az alábbi ajánlatok közül, töltse ki az űrlapot és töltse fel a dokumentumokat.
Megrendeléshez kérjük válasszon az alábbi ajánlatok közül, töltse ki az űrlapot és töltse fel a dokumentumokat.
Feldolgozás
Kérem várjon, amíg feldolgozzuk a kapott adatokat. Ez néhány másodpercet igénybe vehet. Addig kérjük, ne frissítse az oldalt. Köszönjük türelmét.
 • diageo.png
 • samsung.png
 • saralee.png
 • strabag.png
 • otp_logo.png
 • kpmg_logo.png
 • shell_logo.png
 • diageo.png
 • samsung.png
 • saralee.png
 • strabag.png
 • otp_logo.png
 • kpmg_logo.png
 • shell_logo.png
Kérdése van?
Írjon nekünk!
Küldés
Cím: 1136 Budapest, Tátra u. 28. fsz.4. * Forródrót: 06-20-933-4746 * Tel/fax: 06-1-239-8910 * E-mail:info@itolmacs.hu * Hiteles Fordítás * web: www.itolmacs.hu